Aprann Trading Stock

PROMO AD


 

Global Properties Realty

cropped 1573507985

 

Salon Soliel - Beauty Salon

Call 561-255-3637 to set up an appointment today!

longhair bgless

         NEW:  Chants d'Esperance Audio & Vocale Combo
640x1136 1
apple app store
download
Telechaje kopi pa w la jodi a! Download your copy today!
 

 

54 LEVE NANM MWEN

54 LEVE NANM MWEN
2,052
1 0

54. Lévé, nam mouin, ak solèy la
1.

Lévé, nan-m mouin, ak solèy la,

Konmansé tach ou jodi a.

Prémié bagay ou gin pou fè

Sé loué Bon-Dieu ak tout kè.


2.

Pi-nga ou gaspiyé tan ou!

Viv jodi a kou dènié jou;

Anplouayé talan ou yo bi-in,

Nou tout va jujé a la fin.


3.

Tout paròl ou yo doué sinsè,

Konsians ou doué toujou klè;

Paské Dieu ouè tou sa ouap fè,

Li kon-n tout pansé nan tout kè.


4.

Kè mouin, sé pou ou lévé tou,

Tout zanj yo va chanté ak ou.

Yo-min’m, yo pap jan-m fatigé

Loué, béni, sèvi Bon-Dieu.


5.

Bon-Dieu, mouin vlé di Ou mèsi,

Ou té protéjé-m lè-m dòmi,

Lè mouin dòmi pou dènié foua

Fè-m lévé dévan Ou ak joua.


6.

Mouin vlé rémèt mouin nan min Ou,

Nétouayé kè-m ak léspri-m tou.

Gidé volonté-m a chak kou

É ranpli mouin ak Léspri Ou.


7.

Gidé-m, Ségnè, m-vlé Ou kondui

Tout sa-m pou pansé, fè ou di.

Pou tout fòs mouin kapab sèvi

Pou la gloua Ou, Ségnè Jézu.


8.

Béni Bon-Dieu kap rinmin nou,

Béni Li tout moun tou patou.

Béni Pitit Li, Jézu-Kri.

Béni Pè, Fis é Sint-Éspri.

 

Login Form